รายการเอกสารสำหรับดาวน์โหลด

1. เอกสารการรับรอง มอก. 895-2561 ผลิตภัณฑ์ท่อสำหรับเตาแก๊ส LPG จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ) 
2. เอกสารการรับรอง มอก. 1062-2561 ผลิตภัณฑ์ท่อยางสำหรับงานเชื่อม งานตัด จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ) 
3. เอกสารการรับรอง "MiT Made in Thailand" สำหรับสายเชื่อมและตัด (TIS-Series) และสายลมยาง โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) 
4. เอกสารการรับรอง ISO 14001 : 2015 by SGS / UKAS. ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System) 
5. เอกสารการรับรอง ISO 9001 : 2015  by SGS / UKAS. ระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System)
6. เอกสารการรับรอง ISO 9001 : 2015  by SGS / NAC. ระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7. เอกสารการรับรอง IATF 16949 : 2016 by SGS / UKAS. มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมยานยนต์
8. เอกสารผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก Finn-Power 
9. เอกสารการรับรอง "อุตสาหกรรมสีเขียว" จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
10. เอกสารการรับรอง SAE J30 : 2012 Fuel Hose Products โดย SMITHERS     
11. เอกสาร NCR Master Catalog