นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด 


EXCHANGE / RETURN POLICY นโยบายการเปลี่ยนสินค้า / คืนสินค้า 

บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 15 วัน หลังจากได้รับสินค้าที่ ผ่านการสั่งซื้อจาก www.ncrhose.com

และช่องทางออนไลน์ของ บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด โดยสินค้าที่ต้องการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ตรงตามเงื่อนไข

 

1. เงื่อนไขการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

1.1. เมื่อมีความประสงค์ในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททราบผ่านอีเมล์ salesadmin@ncr-rubber.com หรือทาง 

Call Center: 0-2622-6992~6 ต่อ 162, 089-500-3722 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 17:30น.) เพื่อประเมินเบื้องต้นและเตรียมการประสานงานก่อนการส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ

1.2. รับคืนสินค้าสภาพสมบูรณ์ (สภาพสมบูรณ์ หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ยังคงอยู่ และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ 

ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิตสินค้ากำหนดไว้)

1.3. รับคืนสินค้าที่บกพร่องเนื่องจากการผลิต หรือเกิดจากความผิดพลาดในการจัดส่ง เช่น การจัดส่งสินค้าผิดรุ่น ขนาด สี เป็นต้น

1.4. ต้องส่งคืนสินค้าพร้อมทั้งใบกำกับภาษี หรือ ใบกำกับภาษีอย่างย่อ (ในกรณีลูกค้าได้รับใบกำกับภาษี) หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มาพร้อมตัวสินค้า 

พร้อมกับหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของตัวสินค้าอย่างครบถ้วน

1.5. ในการเปลี่ยนสินค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าในรุ่นเดียวกัน และสินค้าอื่นที่มีมูลค่าสูงกว่า โดยลูกค้าเป็นผู้ชำระเงินส่วนต่างเท่านั้น โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนส่วนต่างเป็นเงินสด

 

2. ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ที่

2.1. ที่ทำการไปรษณีย์ หรือ บริการขนส่งเอกชน โดยแนบหลักฐานการสั่งซื้อ / หลักฐานการชำระเงินและใบกำกับภาษี (ในกรณีลูกค้าได้รับใบกำกับภาษี) 

พร้อมกับสินค้าที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตามเงื่อนไข ที่ระบุในข้อ1. มาที่ส่วนงานขายออนไลน์ บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (สำนักงานขายปลีก) 

545-547 ถนนบำรุงรัฐ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 ทั้งนี้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งคืนสินค้าและค่าบริการโอนเงินสด (กรณีคืนสินค้า)

 

3. ระยะเวลาและขั้นตอนการเปลี่ยน และการคืนสินค้า

3.1. การเปลี่ยนและการคืนสินค้าทางไปรษณีย์ หรือ บริการขนส่งเอกชน เมื่อลูกค้าได้ส่งหลักฐานการสั่งซื้อ / หลักฐานการชำระเงิน/ใบกำกับภาษี  

ในกรณีลูกค้าได้รับใบกำกับภาษีพร้อมสินค้าในสภาพสมบูรณ์ จัดส่งคืนทางบริษัทฯแล้ว (การส่งสินค้าคืนทางไปรษณีย์อาจใช้เวลาประมาณ 7-10 วันทำการ) 

สินค้าจะได้รับการตรวจสอบสภาพจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังลูกค้าภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับคืนสินค้า 

เพื่อยืนยันสถานภาพการคืนสินค้า โดยการเปลี่ยน และการคืนเงินให้แก่ลูกค้า จะแล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ แจ้งให้ลูกค้าทราบ

 

4. หลักฐานในการเปลี่ยน และการคืนสินค้า

4.1. หลักฐานการสั่งซื้อ / หลักฐานการชำระเงิน / ใบกำกับภาษี (ในกรณีที่ลูกค้าได้รับใบกำกับภาษี) และ

4.2. หลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร / เอกสารอีเมล์ยืนยันการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือเอกสารยืนยันการชำระเงินจากช่องทางการชำระเงินแบบอื่นๆ